Як обліковувати штрафні санкції у ЗЕД

Опубликовано: 25.10.2018

Коли підприємство погоджується з вимогами кредитора-нерезидента і погашає заборгованість за зобов’язаннями разом із погашенням штрафних санкцій. Визнані штрафи, пені, неустойки включають до інших операційних витрат.

Визнані штрафні санкції (неустойки, штрафи, пені), відшкодування збитків тощо підпадають під поняття  витрати звітного періоду , якщо їх сума достовірно визначена ( п. 5. П(С)БО 16 «Витрати» ). Тут є декілька варіантів визнати такі виплати у складі витрат: на дату рішення суду або на дату визнання витрат за методом нарахування, якщо вона збігається із датою перерахування коштів.

Увага:  

витрати щодо штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені, відшкодування збитків тощо) обліковують на субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки». За дебетом цього рахунку обліковують визнані економічні санкції за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

Проте на практиці відповідні суми виплат не завжди можна достовірно оцінити, або виплати зумовлені різними факторами, які не залежать від платника. Тоді для таких виплат створюють  забезпечення для відшкодування  майбутніх витрат ( п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» ). Під забезпеченням розуміють зобов’язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу ( п. 4 П(С)БО 11 ). При цьому є ймовірність, що зобов’язання погасять у майбутньому, коли його оцінку визначать розрахунково ( п. 14 П(С)БО 11 ).

Позаяк розмір штрафних санкцій встановлено у ЗЕД-договорі, можна обчислити суми витрат на виконання зобов’язань, що виникли в разі порушення умов договору.

Суму створеного забезпечення переглядають і коригують на кожну звітну дату. Таке забезпечення обліковуйте на субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів». Вважаємо, що такий підхід є доцільним, якщо операції з виплати неустойки, штрафів, пені є суттєвими (розмір суттєвості підприємство визначає в обліковій політиці) для підприємства і їх погашатимуть не в одному звітному періоді. Крім цього, для відображення достовірних даних у  фінансовій звітності  такі операції підлягають розкриттю в статті балансу окремо від кредиторської заборгованості, позаяк для порушника зобов’язань вони не є торговельною кредиторською заборгованістю.

Увага:  

забезпечення для погашення  штрафних санкцій відображайте на субрахунку 474.

Але такий підхід не є доцільним, коли немає впевненості, що зобов’язання доведеться виплачувати у майбутньому або його не можна оцінити розрахунково. Тоді в бухгалтерському обліку визнавайте  непередбачене зобов’язання  (п. 14 П(С)БО 11 ). Наприклад, якщо підприємство не погоджується з вимогами кредиторів, або кредитор звернувся до суду і  немає повної впевненості щодо цього зобов’язання , відображайте потенційні збитки на позабалансовому субрахунку 042 «Непередбачені зобов’язання» в сумі очікуваного погашення Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» використовують для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів і непередбачених (потенційних) зобов’язань. Крім того, на звітну дату  інформацію  про наявність і природу потенційних зобов’язань  розкрийте  у  Примітках до фінансової звітності .

Якщо підприємство веде облік і  складає фінансову звітність за міжнародними стандартами , пам’ятайте, що операції з виплати штрафних санкцій за МСФЗ підпадають під визначення витрат аналогічно до вітчизняних П(С)БО. Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності витрати — це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Проте положення МСФЗ/МСБО не визначають, у складі яких витрат слід визнавати операції з виплати штрафних санкцій. Також міжнародні стандарти (як і П(С)БО) розрізняють наявне, умовне зобов’язання і забезпечення. А тому облік операцій з виплати штрафних санкцій , відшкодування шкоди тощо згідно з МСЗФ не суперечать правилам обліку за П(С)БО.

Приклад:  Облік забезпечення та пені

ТОВ «Урожай» уклало договір про надання послуг із резидентом Польщі ТОВ «ADV». А саме, нерезидент рекламує в Польщі продукти ТОВ «Урожай». Рахунки на оплату послуг виставляють щокварталу до 10-го числа місяця наступного за звітним, ТОВ «Урожай» має їх оплачувати протягом 30 днів із дати виставлення рахунку. Договір також передбачає, що у разі несвоєчасної оплати послуг ТОВ «Урожай» виплачує пеню за кожен день прострочення в сумі 0,1% суми, що підлягає сплаті. Крім цього, ЗЕД-договір містить умову, що винна сторона відшкодовує другій стороні заподіяні їй збитки.

ТОВ «Урожай» несвоєчасно оплатило надані рекламні послуги в розмірі 21 000 EUR, затримавши оплату на 20 днів. ТОВ «ADV» виставило ТОВ «Урожай» рахунок на сплату пені в розмірі 420 EUR відповідно до умов ЗЕД-договору і відшкодування заподіяної шкоди в розмірі 4000 EUR.

ТОВ «Урожай» не погодилося із розміром шкоди. ТОВ «ADV» звернулося до суду. ТОВ «Урожай» планує укласти Мирову угоду про відшкодування лише 3000 EUR.

Курси НБУ на дату:

визнання зобов’язання — 31,61905 UAH за 1 EUR; акта надання-передання послуг — 27,00000 UAH за 1 EUR; отримання повідомлення про порушення судового провадження — 31,61833 UAH за 1 EUR.

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Визнали пеню, яку пред’явив іноземний постачальник (420 × 31,61905)

948

632

420 EUR

13 280 UAH

2

Погасили заборгованість перед ТОВ «ADV» за надані рекламні послуги (21 000 × 27,00000)

632

312

21 000 EUR

567 000 UAH

3

Сплатили постачальникові суму пені

632

312

420 EUR

13 280 UAH

4

Нарахували забезпечення з відшкодування заподіяної шкоди згідно із ЗЕД-контрактом (3000 × 31,61833)

948

474

3000 EUR

94 855 UAH

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи ( ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV ). Під час виплати штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені), відшкодування витрат, тощо у грошовій формі первинним документом є бухгалтерська довідка.  Підтвердними документами  для такої довідки є: рішення суду, вимога-пред’явлення або лист-звернення кредитора до боржника, Мирова угода, наказ керівника підприємства-порушника про визнання штрафних санкцій і заподіяної шкоди партнерові-нерезиденту тощо.

 Читайте також статті за темою у системі Expertus: Головбух:

© 2008-2011 ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"

rss